Content Thailand นักสร้างเรื่อง

4 ส.ค. 65 เวลา 16:57 น.

เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านวิดีทัศน์  กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม“นักสร้างเรื่อง” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14 - 18 ปี ที่มีความสนใจเรื่อง ภาพยนตร์มาเข้าค่ายอบรมเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านการผลิต  การเขียนบท การถ่ายทํา ตลอด จนการตัดต่อให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น สามารถนํา content ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนา เป็นเรื่องราวที่มี ความสร้างสรรค์ และขยายโอกาสในการเข้าถึงโครงการ  Content Thailand   ให้กว้างยิ่งขึ้น  เพื่อให้ Filmmaker  ในจังหวัดนั้นๆ  และในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจสามารถ เข้ามาเรียนรู้ หรือพัฒนา ทักษะจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ​

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565 โดยจะจัดค่ายอบรม 3 สถานที่และ 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

จ. นครศรีธรรมราช ​วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2565

จ. บึงกาฬ วันที่ 21 - 25 ก.ย. 2565

จ. ชลบุรี (พัทยา) ​วันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2565

ทางสถาบันจึงฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวได้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างบุคลากรที่มี ค่าให้ชุม ชนมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง